Wynalazki i wzory użytkowe


Wzory przemysłowe


Znaki towarowe

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Umowy, opinie prawne, ekspertyzy

Szkolenia i audyt
własności intelektualnej

Wynalazki
i wzory użytkowe

Oferujemy dokonywanie i obsługę zgłoszeń o udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy: w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), zgłoszeń zagranicznych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), zgłoszeń w trybie międzynarodowym w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT)

Nasze usługi obejmują m.in.:

◦ doradztwo, konsultacje, porady prawne, opinie i ekspertyzy prawne w zakresie ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych;

◦ analizę stanu techniki i wstępną ocenę zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;

◦ doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony;

◦ poszukiwania w literaturze patentowej pod kątem zdolności patentowej/ochronnej oraz czystości patentowej;

◦ prowadzenie specjalistycznych przedmiotowych i podmiotowych badań patentowych, opracowywanie raportów o wynikach rozeznania, ocena stopnia ryzyka innowacyjnego.

◦ przygotowywanie dokumentacji, redagowanie opisów patentowych i dokonywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;

◦ prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji;

◦ dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych;

◦ dokonywanie zmian we właściwych rejestrach (np. w przypadku cesji prawa);

◦ monitorowanie doraźne i cykliczne zgłoszeń wnoszonych do UPRP przez inne podmioty w celu zapobiegania naruszeniom patentów/wzorów użytkowych naszych Klientów;

◦ prowadzenie spraw naruszeń praw naszych Klientów (m.in. przygotowanie opinii prawnych, listów ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji, mediacji, zawieranie ugody, reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi);

◦ prowadzenie spraw spornych (składanie sprzeciwów, wniosków o unieważnienie i/lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa);

◦ uzyskiwanie patentów dodatkowych na wynalazek;

◦ uzyskiwanie zastrzeżenia pierwszeństwa, utrzymania ochrony oraz korzystania z wynalazku/wzoru użytkowego przed udzieleniem patentu/prawa ochronnego i w trakcie trwania jego ochrony;

◦ przekształcanie zgłoszenia patentowego na zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy;

◦ doradztwo w sprawach rozporządzania patentami i prawami ochronnymi, przeniesienia patentu, udzielania licencji i sublicencji itp.

Wzory przemysłowe

Prowadzimy procedurę składania wniosków o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), europejskiego wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz wniosków o rejestrację międzynarodową w ramach Porozumienia Haskiego.

Prowadzimy kompleksową obsługę nabytych w tych obszarach praw.

Nasze usługi obejmują m.in.:

◦ doradztwo, konsultacje, porady prawne, opinie i ekspertyzy prawne w zakresie prawnej ochrony wzorów przemysłowych, przygotowywanie umów dotyczących własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych i umów przeniesienia praw;

◦ analizę i wstępną ocenę zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego;

◦ doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony;

◦ poszukiwania w literaturze patentowej pod kątem zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego;

◦ przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych;

◦ prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji;

◦ dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych;

◦ dokonywanie zmian we właściwych rejestrach (np. w przypadku cesji prawa )

◦ monitorowanie doraźnie i cyklicznie zgłoszeń wnoszonych Do UPRP przez inne podmioty w celu zapobiegania naruszeniom wzorów przemysłowych naszych Klientów;

◦ prowadzenie spraw naruszeń praw naszych Klientów (m.in. przygotowanie opinii prawnych, listów ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji, mediacji, zawieranie ugody, reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi);

◦ prowadzenie spraw spornych (składanie sprzeciwów, wniosków o unieważnienie i/lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa);

◦ uzyskiwanie zastrzeżenia pierwszeństwa, utrzymania ochrony oraz korzystania z wzoru przemysłowego przed udzieleniem prawa ochronnego i w trakcie trwania jego ochrony.

Znaki towarowe

Prowadzimy procedurę zgłoszeniową – opracowujemy i składamy wnioski o rejestrację znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), opracowujemy i składamy wnioski o rejestrację europejskich znaków towarowych w Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz wniosków o rejestrację międzynarodową znaków towarowych w ramach Protokołu Madryckiego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Prowadzimy kompleksową obsługę nabytych w tych obszarach praw.

Nasze usługi obejmują m.in.:
◦ doradztwo, konsultacje, porady prawne, opinie i ekspertyzy prawne w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych, przygotowywanie umów dotyczących znaków, w tym umów licencyjnych i umów przeniesienia praw;
◦ analizę i ocenę zdolności rejestrowej znaków towarowych;
◦ opracowywanie wykazu towarów i usług;
◦ doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony;
◦ poszukiwania w literaturze patentowej pod kątem zdolności rejestrowej znaków towarowych;
◦ przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych;
◦ prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji;
◦ dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych;
◦ dokonywanie zmian we właściwych rejestrach (np. w przypadku cesji prawa do znaku )
◦ monitorowanie doraźnie i cyklicznie zgłoszeń wnoszonych Do UPRP przez inne podmioty w celu zapobiegania naruszeniom znaków towarowych naszych Klientów;
◦ prowadzenie spraw naruszeń praw naszych Klientów (m.in. przygotowanie opinii prawnych, listów ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji, mediacji, zawieranie ugody, reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi);
◦ prowadzenie spraw spornych (składanie sprzeciwów, wniosków o unieważnienie i/lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa);
◦ uzyskiwanie zastrzeżenia pierwszeństwa, utrzymywanie ochrony znaków towarowych. 

Zapewniamy także obsługę przedsiębiorców zainteresowanych ochroną swoich praw własności intelektualnej w Internecie.

Oferujemy m.in. usługi w zakresie:

◦ prowadzenia negocjacji w sprawach dotyczących przenoszenia praw do nazw domen internetowych; przygotowywania umów dotyczących nazw domen internetowych
◦ prowadzenia sporów dotyczących nazw domen internetowych

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prowadzimy sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. 

Oferujemy:

◦ sporządzanie analiz i udzielanie porad prawnych;
◦ sporządzanie listów ostrzegawczych;
◦ prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód;
◦ prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi.

Umowy,
opinie prawne, ekspertyzy

Nasze usługi obejmują m.in.:

◦ sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, których przedmiotem są wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe oraz znaki towarowe i prawa autorskie;

◦ sporządzanie umów licencyjnych, umów cesji praw;

◦ sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej, obejmujące w szczególności zakres ochrony tych praw oraz ryzyko ewentualnych kolizji;

◦ przygotowanie opinie prawne w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych;

◦ opracowywanie umów dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych.

Szkolenia i audyt własności intelektualnej

Nasze usługi obejmują m.in.:

◦ audyt praw własności intelektualnej;

◦ doradztwo w zarządzaniu prawami własności intelektualnej;

◦  prowadzenie analizy, monitoringu i oceny praw własności intelektualnej Klienta i konkurencyjnych wobec niego przedsiębiorstw;

◦ szkolenia w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej dla firm (przedsiębiorców), instytucji publicznych, jednostek badawczo – rozwojowych, instytutów naukowych oraz szkół wyższych